Droneregler

Det er dronepiloten, der har ansvaret for, at reglerne overholdes.

Der er forskel på reglerne i forhold om du flyver i bymæssig bebyggelse eller uden for bymæssig bebyggelse.

Som pilot skal du have et dronebevis, og din drone skal være forsikret.

Nye bestemmelser i bekendtgørelse vedrørende flyvning med droner i bymæssigt område
Bekendtgørelsen vedrørende flyvning med droner i bymæssigt område indeholder blandt andet følgende bestemmelser:

 • I bymæssigt område er det fortsat kun tilladt at flyve med droner i professionelt øjemed (nærmere definition findes i bekendtgørelsen)
 • Krav om registrering og forsikring fra AIC B-08/14 gælder stadig. Registreringen vil forsat skulle ske for hver enkelt drone
 • Registrering af droner skal ske via en selvbetjeningsløsning på Trafik-og Byggestyrelsens hjemmeside http://www.tbst.dk
 • Droneføreren skal have et dronebevis, som kan erhverves på en af Trafik- og Byggestyrelsen godkendt droneskole (uddannelsessted)
 • Bekendtgørelsen definerer kravene for at blive en godkendt skole, som kan uddanne til dronebevis
 • Man skal være fyldt 18 år for at kunne få et dronebevis
 • Der er ikke længere et krav om, at virksomheden, der er ansvarlig for flyvning med droner, skal godkendes til droneflyvning. Droneføreren skal blot have et dronebevis. Dronebeviset er ikke knyttet til virksomheden men til den enkelte person
 • For at sikre privatlivets fred er der krav om orientering og indhentning af tilladelser ved flyvning tæt på/over privat ejendom
 • Orienteringspligten til politiet er 24 timer
 • Alle former for fritidsflyvning med droner i bymæssigt område er således forbudt
 • Reglerne indeholder en overgangsordning, således at personer, som er omfattet af en dispensation, jf. AIC B 08/14, kan udføre flyvning uden et dronebevis frem til 1. september 2017.  Disse personer vil få et dronebevis på merit, såfremt de opfylder de opstillede erfaringskrav til et dronebevis. Trafik-og Byggestyrelsen vil informere nærmere herom på et senere tidspunkt.
 • Gebyr for registrering af droner og udstedelse af dronebeviser samt betaling for godkendelse af uddannelsessteder fremgår af gældende gebyrbekendtgørelse (ses på link).

Lovpligtig anmeldelse til politi 24 timer før flyvning
Ved erhvervsmæssig flyvning med mindre droner i bymæssigt område skal der, forinden flyvningen påbegyndes, ske underretning af politiet i den politikreds, hvor flyvningen skal gennemføres.
Registreringen af flyvningen kan foretages via denne link.

Nye bestemmelser vedrørende flyvning med droner udenfor bymæssigt område skal besluttes

Bekendtgørelsen vedrørende flyvning udenfor bymæssigt område vil blive udarbejdet i anden halvdel af 2016 og vil derefter komme i offentlig høring. Bekendtgørelsen vil blandt andet fastsætte følgende regler:

 • Krav om registrering. Kravet om registrering vil ikke gælde for droner, der udelukkende anvendes fra godkendte modelflyvepladser
 • Registrering af droner vil ske pr. ejer. Det vil sige, at en droneejer skal lade sig registrere én gang, uanset om vedkommende ejer en eller flere droner
 • Krav om forsikring af droner. Kravene til forsikringen vil være de samme som gælder for brug af droner i bymæssigt område. Som en serviceoplysning henleder Trafik-og Byggestyrelsen opmærksomheden på, at modelflyveklubber ofte tilbyder den krævede forsikring som en del af kontingentet
 • Krav om dronetegn, hvorved det sikres, at droneføreren har et kendskab til de grundlæggende regler for droneflyvning
 • Såfremt en dronefører er medlem af en anerkendt modelflyveorganisation, anses vedkommende for via sit medlemskab at have opnået et kendskab til de grundlæggende regler for droneflyvning svarende til den viden, der opnås ved et dronetegn. Derfor gælder kravet om dronetegn ikke for disse medlemmer
 • Prøve til dronetegn og registrering som droneejer bliver tilgængelig via en selvbetjeningsløsning på Trafik-og Byggestyrelsens hjemmeside http://www.tbst.dk
 • Børn under 15 år skal erhverve eget dronetegn men vil skulle have forældre til at registrere sine droner og hjælpe med at få dronetegn
 • Droner med en øget flyvesikkerhedsmæssig risiko (dvs. droner med en forventet maksimal vægt på 7 kg) må kun anvendes af børn under 16 år, hvis flyvningen foregår fra en godkendt modelflyveplads
 • Et dronebevis giver samme rettigheder til brug af droner udenfor bymæssigt område og i bymæssigt område
 • Kravene til afstand til bebyggelse m.v., som følger af Bestemmelser om Luftfart 9-4 (BL 9-4), forventes videreført